Saturday 15 April 2017

POEPOLIT


Galego
"Poesía actual e política: Análise das relacións contemporáneas entre produción cultural e contexto sociopolítico (POEPOLIT)" é un proxecto de investigación financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade do Goberno de España (FFI2016-77584-P, 2016-2019).

O proxecto POEPOLIT pretende estudar dunha forma sistemática o carácter político de certas expresións poéticas actuais en Occidente. A partir de análises non soamente textuais, senón tamén de fenómenos intermediais, indagaranse cuestións como se unha poesía esteticamente complexa ten menos probabilidades de exercer unha influencia política ca unha poesía máis popular; se poesía e poetas deberían ser máis ampliamente recoñecidas/os como axentes portadores e potenciais conformadores dunha visión ou epistemoloxía especial; cal é a súa influencia sobre a sociedade e, en caso afirmativo, si a sociedade recoñece esta influencia; ou cales serían as consecuencias ou os riscos implícitos para unha poesía que se asume como apolítica ou 'separada' da sociedade; como se poden expandir os actuais horizontes de 'o político' a través de novas linguaxes poéticas e analíticas; entre outros aspectos.
O obxectivo teórico principal será o testado da efectividade e aplicabilidade da noción do político para a análise da poesía actual a partir do conxunto das propostas teóricas contemporáneas e das perspectivas que equiparan directamente a poesía coa política ou que as aproximan de forma graduada desde perspectivas e metodoloxías variadas. Outro obxectivo teórico será a preparación dunha argumentación capaz de integrar as perspectivas da poesía actual non lírica, a súa relación co espazo público e co seu contexto sociopolítico. Neste sentido, realizaranse análisee de fenómenos poéticos da actualidade provenientes de ámbitos culturais diferentes e diversificados: principalmente hispanoamericano, lusófono e anglófono, pero tamén dos ámbitos español, francófono, galego, germanófono e vasco. A partir de metodoloxías derivadas da sociocrítica, do postmodernismo, do postcolonialismo, etc., dedicarase especial atención ás prácticas de mediación poética e á súa incidencia política; ás prácticas verbales de intervención política, particularmente nos repertorios de protesta dos movementos sociais contemporáneos; á relación entre poesía e política a partir da noción e figura autorial; e á relación entre poesía e política na cidade neoliberal.
A parte dos estudos de caso desde perspectivas multidisciplinares e comparadas que contemplen non únicamente a produción, senón tamén a mediación ou transferencia e a recepción de prácticas poéticas cunha dimensión política, realizarase o rexistro e a clasificación de prácticas poéticas en circulación e de estudos metodológicos e teórico-críticos nunha base de datos virtual que se ambiciona converter nun marco de referencia e ferramenta única para o estudo e análise da relación entre poesía actual e política no contexto occidental.

Palabras chave: Poesía actual, política, cambio sociopolítico, sociocrítica, mediación poética.

Participan investigadoras/es de onze universidades e sete países: Alethia Afonso (Universidad Iberoamericana, México), Kenia Aubry Ortegón (Universidad Autónoma de Campeche, México), Burghard Baltrusch (UVigo, investigador principal), Mônica Sant’Anna de Carvalho (UVigo), Arturo Casas (USC), Alba Cid (USC), Ana Chouciño (USC), Geneviève Fabry (Université catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Ilka Kressner (University at Albany, New York), Rosa Martelo (Universidade do Porto), Antía Monteagudo Alonso (UVigo), Carlos Nogueira (UVigo), Gabriel Pérez Durán (UVigo), Iratxe Retolaza Gutiérrez (Euskal Herriko Unibertsitatea), Anne Shea (California College of the Arts), Iria Sobrino Freire (UdC), Luca Salvi (Università degli Studi di Verona), Cristina Tamames Gala (USC).

POEPOLIT é a continuación de dous proxectos anteriores: O discourso non lírico na poesía contemporánea: espazos, suxeitos, hibridación enunciativa, medialidade (2009-2012), financiado polo Ministerio de Ciencia e Inovación do Goberno de España (FFI2009-12746) e Poesía contemporénea no espazo público: intervención, transferencia e performatividade (2012-2016), financiado polo Ministerio de Economía e Competetividade (FFI2012-33589). Un dos resultados foi a base de datos P(O)ESPUBLIC.


English

"Contemporary Poetry and Politics: Research on Contemporary Relations between Cultural Production and Sociopolitical Context (POEPOLIT)" is a research project funded by the Ministry of Economy and Competitively of the Spanish Government (FFI2016-77584-P, 2016-2019).


The POEPOLIT project aims to systematically examine the political character of a variety of contemporary poetic expressions from the Western World. Based on textual analyses as well as analyses of intermedial phenomena, the key research questions will be, among others: Is an aesthetically complex poetry less likely to have a political impact than a more popular poetry? Should poets and their works be more clearly recognized as political agents of a specific vision or epistemology? Which is their influence on society today, and provided that they do have an influence, does society recognize it? Which could the implicit results and risks of a poetry that is described as apolitical or ‘separate’ from society? How can the current horizons of 'politics' be expanded through new poetic and analytical languages?
The main theoretical objective is to probe the effectiveness and applicability of the notion of the political in the context of an analysis of contemporary poetry based on the variety of contemporary theoretical proposals and perspectives that directly equate poetry with politics or gradually approximate both from diverse perspectives and methods. A second theoretical objective consists in integrating the perspectives of contemporary non-lyrical poetry, its relation with the public space and its sociopolitical context.
Following this line of enquiry, we will analyze contemporary poetic phenomena from different and diverse cultural environments: mostly hidpanoameric, lusophone and anglophone, but also from Spanish, Francophone, Galician, German-speaking and Basque contexts. Drawing on methodologies adapted from socio-criticism, postmodernism and postcolonialism, among others, we will lend special attention to practices of mediation and their political implications; to spoken word practices of political intervention, especially as they form part of the repertoires of protest of contemporary social movement; to the relationship between poetry and politics as they related to the figure of the author; to the relationship between poetry and politics in the neoliberal city.
Apart from the individual case studies, carried out from multi-disciplinary and comparative perspectives which refer to production as well as mediation and transference and to the reception of poetic practices with a political dimension, we will document and classify in a virtual database poetic practices in circulation, as well as methodological and theoretical-critical studies. This database is designed to become a point of reference and a unique tool for the study and analysis of the relationship between contemporary poetry and politics in the Western context.

Key words: Contemporary poetry, politics, sociopolitical change, social criticism, poetic mediation.

Researchers from eleven universities and seven countries are participating in this project: Alethia Afonso (Universidad Iberoamericana, México), Kenia Aubry Ortegón (Universidad Autónoma de Campeche, México), Burghard Baltrusch (UVigo, investigador principal), Mônica Sant’Anna de Carvalho (UVigo), Arturo Casas (USC), Alba Cid (USC), Ana Chouciño (USC), Geneviève Fabry (Université catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Ilka Kressner (University at Albany, New York), Rosa Martelo (Universidade do Porto), Antía Monteagudo Alonso (UVigo), Carlos Nogueira (UVigo), Gabriel Pérez Durán (UVigo), Iratxe Retolaza Gutiérrez (Euskal Herriko Unibertsitatea), Anne Shea (California College of the Arts), Iria Sobrino Freire (UdC), Luca Salvi (Università degli Studi di Verona), Cristina Tamames Gala (USC).

POEPOLIT is a continuation of two previous projects: Non-lyric discourse in contemporary poetry: spaces, subjects, enunciative hybridity, mediality (2009-2012), funded by the Ministry of Science and Innovation of the Spanish Government (FFI2009-12746), and "Contemporary Poetry in the Public Space: Intervention, Transfer and Performativity" (2012-2016), funded by the Spanish Ministry of Economy and Competetivity (FFI2012-33589). One of their results is the P(O)ESPUBLIC database.


Español

"Poesía actual y política: Análisis de las relaciones contemporáneas entre producción cultural y contexto sociopolítico (POEPOLIT)" es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía e Competitividad del Gobierno de España (FFI2016-77584-P, 2016-2019).

El proyecto POEPOLIT pretende estudiar de una forma sistemática el carácter político de ciertas expresiones poéticas actuales en Occidente. A partir de análisis no solamente textuales, sino también de fenómenos intermediales, se indagará en cuestiones como si una poesía estéticamente compleja tiene menos probabilidades de ejercer una influencia política que una poesía más popular; si poesía y poetas deberían ser más ampliamente reconocidas/os como agentes portadores y potenciales conformadores de una visión o epistemología especial; cuál es su influencia sobre la sociedad y, en caso afirmativo, si la sociedad reconoce esta influencia; o cuáles serían las consecuencias o los riesgos implícitos para una poesía que se asume como apolítica o ‘separada’ de la sociedad; como se pueden expandir los actuales horizontes de 'lo político' a través de nuevos lenguajes poéticos y analíticos; entre otros aspectos.
El objetivo teórico principal será el testado de la efectividad y aplicabilidad de la noción de lo político para el análisis de la poesía actual a partir del conjunto de las propuestas teóricas contemporáneas y de las perspectivas que equiparan directamente la poesía con la política o que las aproximan de forma graduada desde perspectivas y metodologías variadas. Otro objetivo teórico será la preparación de una argumentación capaz de integrar las perspectivas de la poesía actual no lírica, su relación con el espacio público y con su contexto sociopolítico. En este sentido, se realizarán análisis de fenómenos poéticos de la actualidad provenientes de ámbitos culturales diferentes y diversificados: principalmente hispanoamericano, lusófono y anglófono, pero también de los ámbitos español, francófono, gallego, germanófono y vasco. A partir de metodologías derivadas de la sociocrítica, del postmodernismo, del postcolonialismo, etc., se dedicará especial atención a las prácticas de mediación poética y a su incidencia política; a las prácticas verbales de intervención política, particularmente en los repertorios de protesta de los movimientos sociales contemporáneos; a la relación entre poesía y política a partir de la noción y figura autorial; y a la relación entre poesía y política en la ciudad neoliberal.
A parte de los estudios de caso desde perspectivas multidisciplinares y comparadas —que contemplen no únicamente la producción, sino también la mediación o transferencia y la recepción de prácticas poéticas con una dimensión política—, se realizará el registro y la clasificación de prácticas poéticas en circulación y de estudios metodológicos y teórico-críticos en una base de datos virtual que se ambiciona convertir en un marco de referencia y herramienta única para el estudio y análisis de la relación entre poesía actual y política en el contexto occidental.

Palabras clave: Poesía actual, política, cambio sociopolítico, sociocrítica, mediación poética.

Participan investigadoras/es de onze universidades y siete países: Alethia Afonso (Universidad Iberoamericana, México), Kenia Aubry Ortegón (Universidad Autónoma de Campeche, México), Burghard Baltrusch (UVigo, investigador principal), Mônica Sant’Anna de Carvalho (UVigo), Arturo Casas (USC), Alba Cid (USC), Ana Chouciño (USC), Geneviève Fabry (Université catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Ilka Kressner (University at Albany, New York), Rosa Martelo (Universidade do Porto), Antía Monteagudo Alonso (UVigo), Carlos Nogueira (UVigo), Gabriel Pérez Durán (UVigo), Iratxe Retolaza Gutiérrez (Euskal Herriko Unibertsitatea), Anne Shea (California College of the Arts), Iria Sobrino Freire (UdC), Luca Salvi (Università degli Studi di Verona), Cristina Tamames Gala (USC).

POEPOLIT es la continuación de dos proyectos anteriores: El discourso no lírico en la poesía contemporánea: espacios, sujetos, hibridación enunciativa, medialidad (2009-2012), financiado por el Ministerio de Ciencia e Inovación del Gobierno de España (FFI2009-12746) y Poesía contemporénea en el espacio público: intervención, transferencia y performatividad (2012-2016), financiado por el Ministerio de Economía y Competetividad (FFI2012-33589). Un de los resultados ha sido la base de datos P(O)ESPUBLIC.

No comments:

Post a Comment