POEPOLIT II


(En) Contemporary poetry and politics: social conflict and poetic dialogisms
(Gl) Poesía actual e política: conflito social e dialoxismos poéticos
(Pt) Poesia actual e política: conflito social e dialogismos poéticos
(Es) Poesía actual y política: conflicto social y dialogismos poéticos

English

As a direct continuation of three previous research projects, the project Contemporary poetry and politics: social conflict and poetic dialogisms (POEPOLIT II, PID2019-105709RB-I00) aims to continue generating knowledge with respect to the relationships between poetics and politics, and their impact in contemporary western societies. With three projects since 2010, the work of a stable group of international researchers has expanded poetics analyses theoretically and in practice, as well as their interfaces with politics. The results of the analyses of contemporary poetics phenomena has proved to be successfully extrapolated to sociocultural and economic-political studies in general.
POEPOLIT II widens substantially its point of view with four initial hypotheses:
      I.         Contemporary poetry in its political and public sphere aspect questions and tends to exclude texts whose voice, subjectivities and (cosmo)visions or ideologies are conceived as unique and uniform.
    II.         The dialogical spaces created include different positions, perceptions and languages.
  III.         Poetics-politics imaginaries are linked more frequently to social movements.
 IV.         The majority of contemporary social protests are susceptible to be analysed as poetic actions, expressing the possibility of considering imagination as an asset that changes reality structurally.
Consequently, we formulate four research questions:
1.     Are there correlations between progressive attention from contemporary poetry addressed to diverse social conflicts and a tendency towards dialogical statements?
2.     To what extent is a poetic discourse, opposed to globalised capitalism and against public policies, possible?
3.     Is there a poetic reactivation of the social body, and what poetries or poetic expressions dialogue with observed political movements/ actions?
4.     In what way does that happen, and what are the consequences?    
Interdisciplinary research and activities comprehended in this new cycle will encompass different contemporary global conflicts: neoliberal economic order; state reason and order; control over information and bodies; heteropatriarchy; colonial and neo-colonial condition/conditioning; migratory waves; linguistic and cultural differences; animal ethics and abusive relationships with other species; exploitation of natural resources; social and communitarian or interpersonal identities and relationships; affection and affective-logic; education in general and infancy rights.
Research works will follow four general objectives:
a)     Complete an existing repertoire (the tetralingual database Poetry in the Public Space) with critical analyses of social conflicts, which are recursive and significant in international contemporary poetic production (including interartistics, intermedial and interdiscoursive poetic practices).
b)    The study of thematic references in contemporary poetry, in contrast with uses and developments of other genre in social sciences, historiography or journalism.
c)     Observation of the dialectics between monological and dialogical discourses, in poetry production; classification and critical analysis of dialogical poetry referred to social conflicts.
d)    Analysis of the reception of studied production by diverse social and cultural agents.
Case studies will focus on recent poetic productions from the Galician, Lusophone, Latin American cultures, as well as on poetry for children, together with comparative aspects in relation to other poetic practices in Spanish, French, English or German.
By extension, POEPOLIT II is interested in critically describing how the results gained in four consecutive projects, favours and intervenes in a thorough understanding of our political and sociocultural surroundings.
Research team: Burghard Baltrusch (Principal investigator, I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela), Ana Chouciño (Universidade de Santiago de Compostela), Antonio Méndez Rubio (Universitat de València), Iria Sobrino Freire (Universidade da Coruña), Alethia Alfonso García (Universidad Iberoamericana Ciudad de México), Kenia Aubry Ortegón (Universidad San Francisco de Campeche), Silvia Bermúdez (University of California – Santa Barbara), Alba Cid (University of Oxford), Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto),  Margarita García Candeira (Universidad de Huelva), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Isaac Lourido (Universidade da Coruña), Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto), Joana Meirim (Universidade Católica Portuguesa – Lisboa), Antía Monteagudo Alonso (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Carlos Nogueira (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Samuel O’Donoghue (Lancaster University), Iratxe Retolazza Gutiérrez (Universidad del País Vasco/Euskal Herria), Cristina Tamames Gala (Universidade de Santiago de Compostela).
Duration of the project: 2020-2023. Funding entity: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Spain). Amount of subsidy: 56.870,00€. Contact email: burg@uvigo.es, dinolipoe@gmail.com.
Galego
Como continuación directa de tres proxectos de investigación antecedentes, o proxecto Poesía actual e política: conflito social e dialoxismos poéticos (POEPOLIT II, PID2019-105709RB-I00) pretende continuar a xerar coñecemento sobre as relacións entre o poético e o político e o seu impacto nas sociedades occidentais actuais. Desde 2010, os traballos dun grupo internacional de especialistas estable ampliaron a análise teórico-práctica do poético e da súa interrelación co político, comprobando que os resultados das análises de fenómenos poéticos na actualidade poden ser extrapolados para os estudos socio-culturais e económico-políticos en xeral. POEPOLIT II amplía agora esta perspectiva de forma substancial a partir de catro hipóteses de partida:
      I.         A poesía contemporánea, na súa orientación cara ao político ou o público, cuestiona e tende a excluír textos dirixidos por vozes, suxeitos, (cosmo)visións ou ideoloxías de carácter único e uniforme.
    II.         Fóronse abrindo cada vez máis espazos dialóxicos, con diferentes posicións, percepcións e linguaxes.
  III.         Os espazos de imaxinación poético-política actuais vincúlanse de maneira frecuente con movementos sociais.
 IV.         A maioría das protestas sociais na actualidade poden ser analizadas tamén como accións poéticas que expresan a vontade de que a imaxinación produza cambios estruturais na realidade.
En consecuencia, formulamos catro preguntas de investigación:
1.     Existen correlacións entre a atención progresiva que a poesía contemporánea dirixe ás diversas formas de conflito social e a tendencia cara aos usos enunciativos dialóxicos?
2.     En que medida un discurso poético de oposición ao capitalismo globalizado e ás políticas públicas é posible?
3.     Existe unha reactivación poética do corpo social, e que obras ou expresións poéticas dialogan na actualidade con movementos ou accións políticas nos ámbitos culturais e lingüísticos observados?
4.     De que formas o realizan e con que consecuencias?
Os estudos e actividades interdisciplinarios previstos abarcarán diferentes conflitos globais da actualidade: a orde económica neoliberal; a razón e a orde de Estado; o control da información e do corpo; o heteropatriarcado; a condición colonial ou neocolonial; os fluxos migratorios; a diferenza cultural e lingüística; a ética animal e as relacións abusivas con outras especies; a explotación de recursos; as identidades e relacións sociais/comunitarias ou interpersoais; os afectos e as lóxicas afectivas; o ámbito educativo en xeral e os dereitos da infancia.
A investigación centrarase en catro obxectivos xerais:
a)     Completar un repertorio existente (a base de datos tetralingüe Poetry in the Public Space) con análises críticas de conflitos sociais presentes de forma recorrente e significativa na produción poética contemporánea internacional (incluíndo prácticas poéticas interartísticas, intermediais e interdiscursivas).
b)    O estudo de referentes temáticos na poesía actual por contraste cos usos e desenvolvementos noutros xéneros textuais, nas ciencias sociais ou historiográficas, ou nos xéneros xornalísticos.
c)     A observación da dialéctica entre discursos monolóxicos e dialóxicos na produción poética; a clasificación e a análise crítica da poesía dialóxica referida a conflitos sociais.
d)    A análise da recepción da produción estudada por diversos axentes sociais e culturais.
Os estudos de caso centraranse nas producións poéticas actuais galega, lusófona, hispano-americana e na poesía dirixida á infancia, incluíndo tamén elementos de comparación coas poéticas actuais española, francesa, inglesa e alemá.
Por extensión, o proxecto pretende describir de forma crítica como o conxunto dos resultados, obtidos en catro proxectos consecutivos, propicia e intervén nunha máis profunda comprensión da nosa contorna sociocultural e política.
Equipo de investigación: Burghard Baltrusch (IP, I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela), Ana Chouciño (Universidade de Santiago de Compostela), Antonio Méndez Rubio (Universitat de València), Iria Sobrino Freire (Universidade da Coruña). Equipo de traballo: Alethia Alfonso García (Universidad Iberoamericana Ciudad de México), Kenia Aubry Ortegón (Universidad San Francisco de Campeche), Silvia Bermúdez (University of California – Santa Barbara), Alba Cid (University of Oxford), Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto),  Margarita García Candeira (Universidad de Huelva), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Isaac Lourido (Universidade da Coruña), Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto), Joana Meirim (Universidade Católica Portuguesa – Lisboa), Antía Monteagudo Alonso (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Carlos Nogueira (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Samuel O’Donoghue (Lancaster University), Iratxe Retolazza Gutiérrez (Universidad del País Vasco/Euskal Herria), Cristina Tamames Gala (Universidade de Santiago de Compostela).
Duración: 2020-2023. Entidade financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cuantía da subvención: 56.870,00€. Contactos: burg@uvigo.es, dinolipoe@gmail.com.

Português
Como prolongamento direto de três projetos anteriores, o projeto Poesia Atual e Política: Conflito Social e Dialogismos Poéticos (POEPOLIT II, ​​PID2019-105709RB-I00) pretende continuar a gerar conhecimento sobre as relações entre o poético e o político e o seu impacto nas sociedades ocidentais atuais. Desde 2010, o trabalho de um grupo internacional estável de especialistas ampliou a análise teórico-prática do poético e a sua inter-relação com o político. Comprovou-se que os resultados da análise de fenómenos poéticos na actualidade podem ser extrapolados para os estudos socioculturais e económico-políticos em geral. POEPOLIT II amplia agora substancialmente essa perspectiva com quatro hipóteses iniciais:
I. A poesia contemporânea, na sua orientação para o político e o público, questiona e tende a excluir textos de vozes, sujeitos e (cosmo)visões ou ideologias de carácter único e uniforme.
II. Abriram-se espaços dialógicos com diferentes posições, percepções e linguagens.
III. Os espaços da imaginação poético-política vinculam-se frequentemente aos movimentos sociais.
IV. Actualmente, na sua maioria, os protestos sociais podem ser analisados como ações poéticas que expressam a vontade de a imaginação produzir mudanças estruturais na realidade.
Consequentemente, fizemos quatro perguntas de investigação:
1. Existem correlações entre a atenção progressiva que a poesia contemporânea direcciona para as várias formas de conflito social e a tendência para os usos enunciativos dialógicos?
2. Em que medida é possível um discurso poético de oposição ao capitalismo globalizado e às políticas públicas?
3. Existe uma reativação poética do corpo social e que obras ou expressões poéticas dialogam, na actualidade, com movimentos/ações políticas nos campos culturais e linguísticos observados?
4. De que maneira o realizam e com que consequências?
Os estudos e as actividades interdisciplinares previstos abarcarão diferentes conflitos globais da actualidade: a ordem económica neoliberal; a razão e a ordem do Estado; o controlo da informação e do corpo; o heteropatriarcado; a condição colonial ou neocolonial; os fluxos migratórios; a diferença cultural e linguística; a ética animal e as relações abusivas com outras espécies; a exploração de recursos; as identidades e as relações sociais/comunitárias ou interpessoais; os afectos e as lógicas afectivas; o campo educativo em geral e os direitos da criança.
Os trabalhos de investigação centrar-se-ão em quatro objectivos gerais:
a) Completar um reportório existente (a base de dados tetralingue Poetry in the Public Space) com análises críticas de conflitos sociais presentes de forma recorrente e significativa na produção poética internacional contemporânea (incluindo práticas poéticas interartísticas, intermediais e interdiscursivas).
b) O estudo de referentes temáticos na poesia actual em contraste com os usos e os desenvolvimentos noutros géneros textuais, nas ciências sociais ou historiográficas, ou nos géneros jornalísticos.
c) A observação da dialéctica entre discursos monológicos e dialógicos na produção poética; a classificação e a análise crítica da poesia dialógica relacionada com conflitos sociais.
d) A análise da recepção da produção estudada por diversos agentes sociais e culturais.
Os estudos de caso centrar-se-ão nas actuais produções poéticas galegas, lusófona, hispano-americana e na poesia dirigida à infância, incluindo também elementos de comparação com as actuais poéticas espanhola, francesa, inglesa e alemã.
Por extensão, o projeto visa descrever criticamente como o conjunto de resultados, obtido em quatro projetos consecutivos, propicia e intervém numa compreensão mais profunda do nosso ambiente sociocultural e político.
Equipa de investigação: Burghard Baltrusch (IP, I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela), Ana Chouciño (Universidade de Santiago de Compostela), Antonio Méndez Rubio (Universitat de València), Iria Sobrino Freire (Universidade da Coruña). Equipa de trabalho: Alethia Alfonso García (Universidad Iberoamericana Ciudad de México), Kenia Aubry Ortegón (Universidad San Francisco de Campeche), Silvia Bermúdez (University of California – Santa Barbara), Alba Cid (University of Oxford), Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto),  Margarita García Candeira (Universidad de Huelva), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Isaac Lourido (Universidade da Coruña), Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto), Joana Meirim (Universidade Católica Portuguesa – Lisboa), Antía Monteagudo Alonso (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Carlos Nogueira (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Samuel O’Donoghue (Lancaster University), Iratxe Retolazza Gutiérrez (Universidad del País Vasco/Euskal Herria), Cristina Tamames Gala (Universidade de Santiago de Compostela).
Duração: 2020-2023. Entidade financiadora: Ministério da Ciência, Inovação e Universidades. Quantia da subvenção: 56.870,00€. Contactos: burg@uvigo.esdinolipoe@gmail.com.

Español
En continuación directa de tres proyectos antecedentes, el proyecto Poesía actual y política: conflicto social y dialogismos poéticos (POEPOLIT II, PID2019-105709RB-I00) pretende seguir generando conocimiento sobre las relaciones entre lo poético y lo político y su impacto en las sociedades occidentales actuales. Desde 2010, los trabajos de un grupo de especialistas internacional estable han ampliado el análisis teórico-práctico de lo poético y de su interrelación con lo político. Se ha comprobado que los resultados de los análisis de fenómenos poéticos en la actualidad pueden ser extrapolados para los estudios socio-culturales y económico-políticos en general. POEPOLIT II amplia ahora esta perspectiva substancialmente con cuatro hipótesis de partida:
      I.         La poesía contemporánea en su orientación hacia lo político o lo público cuestiona y tiende a excluir textos de voz, sujeto y (cosmo)visiones o ideologías de carácter único y uniforme.
    II.         Se han abierto espacios dialógicos con diferentes posiciones, percepciones y lenguajes.
  III.         Los espacios de imaginación poético-política se vinculan frecuentemente con movimientos sociales.
 IV.         La mayoría de las protestas sociales en la actualidad pueden ser analizadas como acciones poéticas que expresan la voluntad de que la imaginación produzca cambios estructurales en la realidad.
En consecuencia, hemos formulado cuatro preguntas de investigación:
1.     ¿Existen correlaciones entre la atención progresiva que la poesía contemporánea dirige a las diversas formas de conflicto social y la tendencia a los usos enunciativos dialógicos?
2.     ¿En qué medida un discurso poético de oposición al capitalismo globalizado y a las políticas públicas es posible?
3.     ¿Existe una reactivación poética del cuerpo social, y que obras o expresiones poéticas dialogan con movimientos/acciones políticas en la actualidad en los ámbitos culturales y lingüísticos observados?
4.     ¿De que formas lo realizan y con que consecuencias?
Los estudios y actividades interdisciplinarios previstos abarcarán diferentes conflictos globales de la actualidad: el orden económico neoliberal; la razón y el orden de Estado; el control de la información y del cuerpo; el heteropatriarcado; la condición colonial o neocolonial; los flujos migratorios; la diferencia cultural y lingüística; la ética animal y las relaciones abusivas con otras especies; la explotación de recursos; las identidades y relaciones sociales/comunitarias o interpersonales; los afectos y las lógicas afectivas; el ámbito educativo en general y los derechos de la infancia.
Los trabajos de investigación se guiarán por cuatro objetivos generales:
a)     Completar un repertorio existente (la ya operativa base de datos tetralingüe Poetry in the Public Space) con análisis críticos de conflictos sociales presentes de forma recurrente y significativa en la producción poética contemporánea internacional (incluyendo prácticas poéticas interartísticas, intermediales e interdiscursivas).
b)    El estudio de referentes temáticos en la poesía actual por contraste con los usos y desarrollos en otros géneros textuales, en las ciencias sociales o historiográficas, o en los géneros periodísticos.
c)     La observación de la dialéctica entre discursos monológicos y dialógicos en la producción poética; la clasificación y el análisis crítico de la poesía dialógica referida a conflictos sociales.
d)    El análisis de la recepción de la producción estudiada por diversos agentes sociales y culturales.
Los estudios de caso se centrarán en las producciones poéticas actuales gallega, lusófona, hispano-americana y en la poesía dirigida a la infancia, incluyendo también elementos de comparación con las poéticas actuales española, francesa, inglesa y alemana.
Por extensión, el proyecto pretende describir críticamente como el conjunto de los resultados, obtenidos en cuatro proyectos consecutivos, propicia e interviene en una más profunda comprensión de nuestro entorno sociocultural y político.
Equipo de investigación: Burghard Baltrusch (IP, I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela), Ana Chouciño (Universidade de Santiago de Compostela), Antonio Méndez Rubio (Universitat de València), Iria Sobrino Freire (Universidade da Coruña). Equipo de trabajo: Alethia Alfonso García (Universidad Iberoamericana Ciudad de México), Kenia Aubry Ortegón (Universidad San Francisco de Campeche), Silvia Bermúdez (University of California – Santa Barbara), Alba Cid (University of Oxford), Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto),  Margarita García Candeira (Universidad de Huelva), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Isaac Lourido (Universidade da Coruña), Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto), Joana Meirim (Universidade Católica Portuguesa – Lisboa), Antía Monteagudo Alonso (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Carlos Nogueira (I Cátedra Internacional José Saramago, Universidade de Vigo), Samuel O’Donoghue (Lancaster University), Iratxe Retolazza Gutiérrez (Universidad del País Vasco/Euskal Herria), Cristina Tamames Gala (Universidade de Santiago de Compostela).
Duración: 2020-2023. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cuantía de la subvención: 56.870,00€. Contactos: burg@uvigo.es, dinolipoe@gmail.com.

No comments:

Post a Comment